Home

Hva er en bergart

Bergart - Wikipedi

Bergart er innenfor geologien en fast samling av en eller flere slags mineraler. Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mellom den kan være flytende på grunn av ofte sterk blanding av mineraler og bergarter Tre typer bergarter Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter Hva er en bergart? Kåre Kullerud. Stein og gråberg heter det i dagligtale - en geolog vil kalle det en bergart. Bildet til venstre viser fjellene rundt Ersfjorden på Kvaløya utenfor Tromsø. Fjellene i dette området er bygd opp av en 1700 millioner år gammel bergart. Bergarten er en. METAMORF BERGART Grønnstein er en metamorf bergart, som dannes ved omvandling av gabbro eller basalt. Grønnstein inneholdergrønne mineraler som kloritt, epidot og amfibol. Deravfargen og navnet. Grønnstein finnes særlig utbredt i Trondheims-området, men finnes også langs kysten av Vestlandet til Troms

Mineraler og bergarter

Tre typer bergarter - Naturhistorisk museu

Takbergart betegner bergarter som ligger oppå andre bergarter og er mindre gjennomtrengelig enn disse. Skifer er en typisk takbergart.. I oljeindustrien er takbergarter viktige fordi de kan hindre olje og gass i underliggende porøse bergarter fra å strømme til overflaten og forsvinne. Takbergarten gjør at olje og gass er fanget i «lommer» kalt reservoare Magmatisk bergart, eller størkningsbergart, er i geologien en av de tre hovedgruppene av bergarter på jorda - de andre er sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør 90-95 prosent av jordskorpen. De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet.

Konglomerat er en grovkornet sedimentær bergart som består av avrundede steiner som ligger innleiret i en finkornet masse. Den er sammensatt av grus, stein og blokker (boller) i en masse av sand, silt eller leire (matriks), og bindes sammen av mineraler utfelt i rommet mellom kornene (sement). Bollene er i hovedsak avrundet og kan ha ulike opphavsbergarter Økt 1: Introduksjon til hva en bergart er Forberedelse og utstyr; 1A. Å observere bergarter som en geolog; 1B. Sorter bergarter i hovedgruppene; 1C. Bergartene som historiefortellere; Utskriftsversjon (inkl. undersider Kalkstein er en bergart som hovedsakelig består av kalsiumkarbonat, CaCO3, oftest i form av kalsitt. Kalkstein er oftest dannet av marine sedimenter og utgjør 15 prosent av alle sedimentære bergarter. Den kan være ren, eller blandet med leire (mergel) eller sand (kalksandstein). Ved omdanning (metamorfose) går kalkstein over til marmor, som er en mer grovkornet, tydelig krystallinsk.

Bergart Bergart er et geologisk begrep som brukes til å klassifisere forskjellige typer stein.. Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter. Også kalkrike rester fra dyr (kalkstein) kan inngå i en bergart En bergart er én eller flere mineraler satt sammen. Noen eksempler på bergarter er gneis, marmor og sandstein. Hva er forskjellen på de indre og ytre kreftene? Forskjellen på de indre og ytre kreftene er hvor kreftene kommer fra. De indre kreftene er kreftene inni jorda,. Kvarts, et mineral som består av silisiumdioksid, SiO2. Det er så hardt at det risser glass, bruddet er muslig og det er ingen spaltbarhet. Kvarts angripes bare svakt av baser og påvirkes ikke av andre syrer enn flussyre. Kvarts er nest etter feltspat det mest utbredte mineral i jordskorpen og forekommer både i magmatiske bergarter (granitt, granittpegmatitt, og lignende), i metamorfe.

Vedlagt er en liste over hvilke kompetansemål i Læreplanen for naturfag opplegget berører. Læringsmålene med opplegget Bergarter og mineraler for 5. klasse: Lære hva en bergart er Lære hva et mineral er Lære hvilke mineraler granitt består av. Viktigheten av å gjøre egne observasjoner og å stole på dem Sedimentære bergarter eller avsetningsbergarter består av konsoliderte sedimenter. Den kan være en lagdelt bergart, som har svært gode kløvegenskaper mellom hvert lag, som skifer.Den kan inneholde boller (runde stykker) av bergarter, innstøpt i en sement (forsteinet leire) som konglomerater.Eller ha en homogen struktur som sandstein og kalkstei 5.-7. trinn: Hva er en bergart og hva er et mineral? Hvordan ser man forskjell på dette? Hvordan har de oppstått? I undervisningsopplegget Bergarter og mineraler skal elevene få en forståelse for dette gjennom å gjøre egne observasjoner og resonnementer. Undervisningsopplegget er utforskningsbasert, de skal bruke egne sanser, observere og samtale om det de finner ut Vi har laget en plakat og en brosjyre med et knippe bergarter du kan finne i norske fjell. Klikk på bildet for å få plakaten større og muligheten for å laste den ned. Brosjyren kan du også bla i og laste ned En kildebergart er en sedimentær bergart som er eller var i stand til å generere en stor mengde hydrokarboner. En typisk kildebergart er en organisk rik skifer, fra olivengrå til svart i fargen.En kildebergart er en nødvendig forutsetning for at det skal dannes et petroleumsreservoar.Kartlegging og vurdering av mulige kildebergarter inngår som en viktig del av leting etter olje og gass

Hva er en bergart? - Ui

 1. st få spesiallag
 2. nelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på verdensbasis. Les mer om gneis på faktaside fra Geologisk Museum i Oslo
 3. En lignende bergart fra den norske fjellkjede kalles trondhjemitt. Diorittiske bergarter er karakteristiske for fjellkjeder. Kilde:Aschehoug og Gyldendals Ett binds leksikon, 1990, s.257. Ordfakta: Bergart er 7 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 5 konsonanter
 4. eralene inneholder så mye metall at det er lønnsomt med gruvedrift Hva er den viktigste grunnen til at de fleste malmgruvene i Norge er nedlagt? Her i landet har det vært drift i flere titalls metallgruver, men i dag er det bare to igjen
 5. 2. Vet vi egentlig hva en bergart er? Si til elevene: Nå har dere sortert steiner - og dere kan en del/noe/lite fra før. Men hvordan kjenner dere igjen en stein? Ta imot svar fra elevene uten å evaluere dem, men følg opp med: Hva gjør stein til en bergart

Det skjer da en herdingsprosess, og sedimentene blir til en fast sedimentær bergart. Slik blir sand opphav til bergarten sandstein, leire blir til leirstein og kalk blir til kalkstein. Sedimentære bergarter inneholder ofte fossiler. Fossiler er rester, spor eller avtrykk etter tidligere tiders dyr og planter Om ALLE hotspoter er forårsaket av en søylestrøm er et veldig godt spørsmål. Det er en veldig elelgant måte å forklare hotspoter på, men i mange tilfeller er det vanskelig å se noen klar søyle i f.eks. seismiske data, så da vet vi egentlig ikke hva det er som er årsaken Hva skjer under omdanning? Høyt trykk og varme fører til sammenpresning og vekst av nye mineraler. Avlange eller plateformete mineraler som glimmer legger seg gjerne parallelt med hverandre og dette gir bergarten en skifrig eller foliert tekstur

 1. eraler som magnetitt, ilmenitt, apatitt, pyritt, zirkon, allanitt og/eller granat
 2. eraler.[1] Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mellom den kan være flytende på grunn av ofte sterk blanding av
 3. eralsjiktene som striper, som noen ganger viser folder. Gneis er en omdannet bergart. Omdanningen har skjedd ved en temperatur på flere hundre grader og samtidig høgt trykk
 4. Hva er en vulkansk bergart? En vulkansk bergart er en finkornet type bergart som matrise vanligvis består av glass og små krystaller. Ved hjelp av rask avkjøling av smeltet lava slik at ingen krystallisering av kvarts og feltspat innholdet oppstår, er den naturlige variasjon g

Bergart er innenfor geologien en fast samling av en eller flere slags mineraler.Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mellom den kan være flytende på grunn av ofte sterk blanding av mineraler og bergarter Eruptive bergarter er størknet steinsmelte (bergarter i flytende form). Når steinsmelte blir avkjølt, størkner den til en eruptiv bergart. Eruptive bergarter dannes både der plater kolliderer, og der de glir fra hverandre (figur 3.3 Gneis er den vanligste bergarten i Norge. Det er en fellesbetegnelse på bergarter som er så sterkt omdannet at det ikke er mulig å finne ut hva den opprinnelige bergarten har vært. Marmor er blitt til ved at kalkstein er omdannet. Kalksteinene har blitt presset sammen og dannet nye krystaller. Derfor er den også hardere enn kalkstein

Og hva er vel mer naturlig enn å avslutte det hele med en feiring av kanskje verdens viktigste kulturhovedstad, nemlig New York City? I det følgende vil BergArt-partnerne presentere spennende innfallsvinkler til dette - med invitasjon av en rekke utøvende kunstnere som vil delta i Bergen under BergArt i perioden 7. -22. oktober 2008 Kvartsinnholdet i en bergart er ofte bestemmende for bor-slitasjen og borsynken. En kvartsrik bergart vil generelt gi stor slitasje hva denne avstanden er. Dersom det er skutt fra før foran salven, kan det hende at man har fått bakbryting eller utglidning lokalt. Dette.

Video: Bergarter og mineraler - Naturhistorisk museu

Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, en bergart som blant annet inneholder kobbermineraler. Det anslås at jordens kobberreserver fra malm er på cirka 350 millioner tonn, noe som betyr at det er en begrenset ressurs, siden vi bruker cirka ti millioner tonn i året I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om hva bergarter er, og jeg skal gå i dybden i en av bergartene, først skal jeg skrive litt om hva bergarter er. Bergart er innenfor geologien i en fast samling av en eller flere slags mineraler. Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mello

Forsker Tom Heldal bidro til jubileumsfeiringen med et foredrag der han forklarte hvorfor det er gode grunner til at larvikitt skal være Norges nasjonalbergart. - Jeg skal begynne med det åpenbare, nemlig at larvikitt er en sjeldent vakker bergart, så langt fra gråstein som det er mulig å komme i mineralriket Tendensen er at skillet mellom talemålet i høy- og lavstatusgrupper blir borte til fordel for et felles bymål som verken er for dannet eller for bredt. Dette henger trolig sammen med en generell sosial utjevning i samfunnet, men også med at dagligtalen nå i større grad er påvirket av de talemålsnormene som har vært vanlige i radio og fjernsyn

magmatiske bergarter - Store norske leksiko

 1. Hva bestemmer bergart tekstur? Det hele kommer ned til hastigheten som rock kjøler. Andre faktorer er diffusjonshastigheten, som er hvor atomene og molekylene beveger seg gjennom væsken. Satsen for krystallvekst er en annen faktor, og det er hvor raskt nye bestanddeler kommer til overflaten av den voksende krystall
 2. Hva er forskjellen på magma og lava? Hva er det som påvirker smeltepunktet for en bergart? Hva menes med en 'delvis smelting' av en bergart? Hva betyr det at en bergart er plastisk? Hva er et magmakammer? Hva er en 'hot spot'? Hva er forskjellene på felsiske og mafiske bergarter? Hvor blir det dannet mafisk magma, og hvor blir det dannet.
 3. eral, derimot, er en kjemisk forbindelse som forekommer naturlig som et jordisk stoff og er uorganisk i naturen. Hovedforskjellen mellom bergarter og
 4. bergart som er porøs nok til å gi fra seg olje og gass. Er forseglet av en takbergart og danner en slik form at det er umulig for olje og gass å slippe gjennom. De viktigste reservoarbergartene er sandstein og kalkstein
 5. Metamorfose betyr omdanning - en metamorf bergart er en bergart som har gjennomgått en forvandling. En bergart som i dag ligger på jordoverflaten har ikke alltid ligget der. For millioner av år siden lå den kanskje på mange kilometers dyp. Når en bergart flyttes dypere eller grunnere i jordskorpen, vil det skje endringer med den
 6. Ved 4-5 km dyp er trykket ca. 1000 bar og temperaturen ca. 150°C. På dette dypet vil leiren vil gjennomgå diagenese - leiren forsteines- vi får dannet en leirskifer som er en sedimentær bergart
GC4F4VY Drammensgranitt (Earthcache) in Buskerud, NorwayGeologi - didaktikk

Takbergart - Wikipedi

• Kartet viser vilke bergarter som er i de forskjellige områdene i Norge. • Dette kartet viser i grove trekk hvilke bergarter som er i de forskjellige områdene. • Det vil være nødvendig å søke spesifikt på det området som skal sprenges for å finne aktuell bergart En tung bergart har lav porøsitet og høy tetthet, en porøs bergart er lettere og har lavere tetthet. Porøse bergarter kan inneholde væske eller gass som også har ulik tetthet. Vann er tyngre enn olje og gass, og porøse bergarter som inneholder vann, har derfor høyere tetthet og sterkere gravitasjonskraft enn porøse bergarter som inneholder petroleum

Hva er et mineral? Kåre Kullerud. Bildene over viser to forskjellige bergarter. Bergarter er bygd opp av forskjellige mineraler. Bergarten til venstre, som er en eklogitt, består av 3 mineraler: granat (rødt mineral), pyroksen (grønt mineral) og zoisitt (hvitt. Hva er Chert? Chert er en sedimentær bergart sammensatt av mikrokrystallinsk eller kryptokrystallinsk kvarts, mineralformen av silisiumdioksid (SiO 2). Det forekommer som knuter, betongmasser og som lagdelte avsetninger. Chert bryter med en conchoidal brudd, og gir ofte veldig skarpe kanter Kvartsitt er en bergart som er dannet vet metamorfose av sandstein. langsomt g r over pegmatitten merker vi oss to steder hvor den buler ut og hvor mineraliseringen avviker fra hva vi har observert andre steder. I en av utbulingene finner vi store feltspatkrystaller i senterlinjen,. Hva er en sedimentær bergart som er dannet av Forekomster av Shell Fragments? Sedimentære bergarter dannes når partikler av sediment, planter og dyr sak er komprimert og sementert sammen med mineraler. Den sedimentære bergarter som er dannet for det meste av forekomster av skallfragmenter er kalkstein. Kalkstein kan være en o

Det er grunnen til at hammeren er et av geologens viktigste verktøy! Jeg synes de er veldig vakre, så vakre at jeg har laget meg en liten topp fem. 5. Blåskifer. Blåskifer er en bergart som dannes under høyt trykk. Den er som navnet tilsier, blå på grunn av mineraler som glaukofan og andre natrium-rike amfiboler Start studying Naturfagsprøve (Eureka 10 kap 4 og 6). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools En malm er en bergart som inneholder særskilt mye av mineraler det lett kan utvinnes metaller fra. Alt metall vi bruker i hverdagen er utvunnet fra malmmineraler - du kan kanskje tenke deg hvor viktige disse mineralene er for oss Hovedforkjellen mellom granitt og marmor er at granitt er en tollende bergart om amler korn av komprimert kvart, glimmer, feltpat og lignende materialer, men marmor er et metamorf bergart fra rekrytallierende karbon.Granitt er en tollform av korn av komprimert kvart, glimmer, feltpat og lignende materialer, men marmor er en metamorf bergart fra rekrytallierende karbon

Magmatisk bergart - Wikipedi

Kildebergart er betegnelsen på en sedimentær bergart som inneholder, eller har inneholdt, Disse spørsmålene handler om det som skjedde da rester av de døde organismene og andre partikler ble forsteinet til en kildebergart. Derfor vet Lerch hva han vil forske på videre. - Jeg vil forstå mer om ulike kildebergarter En vulkansk bergart er en finkornet type bergart som matrise vanligvis består av glass og små krystaller. Hva er enda bedre er hvis du bruker en kombinasjon av disse ostene. Pålegg. Det er på tide å begynne å plassere din påfyll. Starte med kjøtt som roastbiff, pepperoni, salami, kalkun, kylling eller skinke Hva er en Stein? En stein er en spesialdesignet kopp eller krus som er ment å holde øl, selv om det i teorien kan noen drikke serveres i en stein. I Tyskland. Galleblæren er da svært betent eller inneholder en stor stein. Fortell oss gjerne hva du var fornøyd med. Fortell oss hva du lette etter Gneis er en metamorf (omdannet) bergart som opprinnelig kan ha vært en magmatisk (ortogneis) eller sedimentær (paragneis) bergart. Omdanningen skjer samtidig med deformasjon av bergarten ved høyt trykk og høye temperaturer langt nede i jordskorpen. Det kan da dannes nye mineraler i bergarten - granat er et eksempel på dette Sandstein er en klastisk sedimentær bergart sammensatt av sandstore korn av mineral, stein eller organisk materiale

Conglomerate er en klastisk sedimentær bergart sammensatt av avrundede sammenstøt. Age of the Grand Canyon | Hvor gammel er Grand Canyon. 201 Hva er en Gneis? Gneis er en vanlig type overflate bergart sammensatt av ulike mineraler og er klassifisert som metamorfe. Dette betyr at det har gjennomgått noen form for endring i fortiden, ofte på grunn av varme eller trykk, som har endret sin struktur uten å sme Tuff er en type bergart som er dannet av sammenpresset vulkansk aske og fragmenter av materialet i forbindelse med vulkanutbrudd. Det finnes en rekke forskjellige typer, med den bergart som blir klassifisert på basis av hva den inneholder, hvor store partikler innleiret i berget er, og hvor det er dannet

konglomerat - geologi - Store norske leksiko

Når en bergart blir utsatt for trykk og varme (temperatur) begynner den å endre seg, både regional metamorfose og kontaktmetamorfose. Hvordan kan bergarter bli utsatt for trykk og temperatur. Bruk begrepene regional metamorfose (når bergarter blir presset ned i dypet) og kontaktmetamorfose (når bergarter kommer i kontakt med steinsmelte) Som en sedimentær bergart, er breksje en rekke konglomerat. Det er mange forskjellige måter å gjøre breksje, og vanligvis, Diamictite er en ikke-skadelig navn på en stein som sedimenter er svært nær sin kilde, uansett hva det er. 1. 3. av 25. diatomite . Bilder sedimentære bergarter Dacite er en finkornet stollartet bergart som finnes på den kontinentale skorpen over subduksjonssoner der en relativt ung oseanisk plate har smeltet under

naturfag.no: Økt 1: Introduksjon til hva en bergart er

Er det bedre eller granitt fliser: velge, sammenligne egenskaper. Spørsmålet er, hva er bedre - granitt eller fliser, blir stadig viktigere i dag. dett . Hva er granitt (Natur fag 8 . Granitt er en vanlig bergart i Norge, og mye av den norske gneisen er omdannet fra granitt. Gneisgranitt er en blandingsbergart, som har oppstått når omdanningen Start studying Geografiprøve - kap 1 og 2 v.42. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

kalkstein - Store norske leksiko

Når elevene er ferdige, forteller de til klassen hvilken (hvilke) egenskaper de vil bruke for å si om en bergart er magmatisk, metamorf eller sedimentær. Skriv ned forslagene fra hver gruppe på tavla. Avhengig av hva elevene har kommet frem til, gir du dem følgende råd: Velg egenskaper som er Her er en video som forklarer hva metamorfe bergarter er: Metamorfe bergarter. Et eksempel på en metamorf bergart er gneis. I Norge er mye av grunnfjellet gneis, og det meste av gneisen ble dannet i urtiden. De vanligste mineralene i gneis er feltspat, granat, kvarts og glimmer. Opprinnelig kan gneis ha vært en magmatisk bergart eller. Hva er en bygdeby, og hva var grunnlaget for bygdebyene? l Det er bygder med bypreg, de fikk skole, industri og mange nye hus . 3. Hvordan har flyttestrømmene vært i 1980- og 1990-årene? l Flytting fra distriktene og inn til sentrale strøk tok seg opp igjen . 4 Hva er egenskapene av vulkanske bergarter? Vulkanske rock, også kjent som vulkansk stein, dannes ved avkjøling av magma eller lava. Denne type stein er klassifisert ved avkjøling tid og typen av magma det er dannet av. Egenskapene til disse bergarter varierer sterkt, inkludert deres kjemisk

Bergart - Naturhistorisk museu

Oversettelse for 'bergart' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Hva er noen Kjennetegn på metamorfe bergarter? Metamorfe bergarter er en av tre hovedtyper eller kategorier av steiner, de to andre er vulkanske bergarter og sedimentære bergarter. Ordet 'metamorfe kommer fra det greske ordet for endre og form . Bergarter referere t Hva er en granitt Peis Surround? En granitt peis surround er et område av stein lagt rundt et ildsted, langs sidene, topp og bunn, som består av granitt. Granitt er en av de hardere steiner som finnes i naturen og kommer fra steinbrudd over hele verden, fra områder som Egypt, Brasi

Alt i alt bergarter er rett og slett definert med hva de faktisk laget av. Minerals på den annen side har alle den samme nevneren krystallene. de kan bli blankere enn diamanter eller til en viss grad duller enn kull. likevel de skiller seg fra hverandre fordi : en Rock er en mer generell term enn et mineral. 2 BYGGEKLOSSENE I NATUREN. Mineralerer byggeklossene i naturen.Mineralene deles inn etter hvilke egenskaper de har, som bl.a. form, farge og hardhet. NÃ¥r vi setter sammen flere mineraler fÃ¥r vi en bergart.De fleste bergarter (f.eks. granitt) inneholder flere typer mineraler, mens noen bergarter bestÃ¥r kun av en type mineral (f.eks. kvartssandstein) Men innenfor disse forskjellige bergartene er det stor variasjon. Derfor må man gå litt dypere inn i hva den består av og hvordan bergarten har blitt dannet. Opriften på en bergart er forholdsvis enkel; bestanddeler pluss prosess blir til en bergart. En annen vinkling for å bestemme enkelte bergarter er således å se på bestanddelene

 • Fagartikkel samfunnsfag.
 • Gewaltschutzzentrum schwarzach.
 • Bill nye stranger things.
 • Bad nauheim umgebung.
 • Julie bowen lost.
 • Whatsapp kontakt ohne nummer.
 • 3d drucker vorlagen kostenlos download.
 • Rustfjerner test.
 • 4dm3 to cm3.
 • Robin scherbatsky actress.
 • In teufels küche stream bs.
 • Desoxyn.
 • Håp i ei gryte tv2 2017.
 • Pokémon go coordinates live.
 • Puste inn metallstøv.
 • Mazda 6 test 2013.
 • Hurrikan irma verlauf.
 • Sviger opprinnelse.
 • Eilersen sofa baseline.
 • Bakterien ernährung.
 • Bongoyo.
 • 10 nok to yen.
 • Anmelde forsøk på svindel.
 • Gaviscon baby.
 • Hva betyr generativ.
 • Nager syndrom lebenserwartung.
 • Gaming mus lefdal.
 • Ekte skater.
 • Dikt elsker deg gutten min.
 • Veggli fjellstue webkamera.
 • Gulrot cupcakes trines.
 • Sigdal herregård pris.
 • Bærekraftig definisjon.
 • Undertøy bomull.
 • Kortsvarsspørsmål bedriften 2017.
 • Tegneseriefigur kryssord.
 • P9 retro.
 • Umweltprämie vw 2017.
 • Engelsk fotball 1 divisjon.
 • Porsche 911 turbo s preis.
 • Muskelsvakhet angst.